پاراکاس

Paracas

مشخصات شهر

کشور: پرو
جمعیت: ۴٫۱ هزار نفر

موقعیت