لیما

Lima

مشخصات شهر

کشور: پرو
جمعیت: ۷٫۶ میلیون نفر
ساعت:

موقعیت