اوگاندا

مشخصات کشور

قاره: آفریقا
پایتخت: کامپالا
زبان رسمی: لوگاندا، انگلیسی و سواحلی
جمعیت: ۴۱٫۴ میلیون نفر
واحد پول: شیلینگ اوگاندا (UGX)

موقعیت