چک

مشخصات کشور

قاره: اروپا
پایتخت: پراگ
زبان رسمی: چکی/زبان چک
واحد پول: کرونا چک (CZK)

شهرهای مهم

موقعیت